x
dodane: 27.05.2021
EGZAMIN ZAWODOWY 2021
dodane: 22.07.2021listy kandydatow
REKRUTACJA 2021

Technik Informatyk

Komputeryzacja wszystkich dziedzin gospodarki i nauki oraz upowszechnienie technologii informatycznych i rozwój Internetu przyczyniły się do powstania zawodu technik informatyk. Korzystając z takiego zapotrzebowania proponujemy zdobycie kwalifikacji informatycznych.

Technik Ekonomista

Współczesna rzeczywistość wymaga dobrej znajomości ekonomii-nauki o gospodarowaniu i zarządzaniu. Nasze technikum umożliwia zdobycie takiej wiedzy. Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do sprawnego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Absolwenci mogą być zatrudnieni na średnich szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

Technik Logistyk

Logistyka zajmuje się planowaniem, realizowaniem i kontrolowaniem sprawnego i efektywnego transportu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych. Jej zadaniem jest takie zorganizowanie przemieszczania i magazynowania produktów, aby koszty były racjonalne, a warunki nabywania zgodne z oczekiwaniami konsumentów.

Technik Organizacji Reklamy

    Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych...
1 2 3 4
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ WIĘCEJ...
GALERIA

ZOBACZ WIĘCEJ...
KALENDARZ
PROJEKTY
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie kwidzyńskim - większa zatrudnialność uczniów
Aktywny na europejskim rynku pracy
LEPSZA SZKOŁA

 

Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA 

 

Nauczyciel realizujący - Ewa Lulińska nauczyciel matematyki

  

   Projektem objete są klasy I, II, III technikum. Projekt realizowany jest przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Głównym celem projektu jest

  • badanie efektywności nauczania

  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej

  • kształcenie nauczycieli

   Projekt dotyczy pilotażu efektów kształcenia uczniów matematyki w szkole ponadgimnazjalnej i polega na przeprowadzaniu sesji "Matematyka z plusem" 3 razy w ciągu danego roku szkolnego - uczniowie rozwiązują testy sprawdzające, które podlegają analizie porównawczej w odniesieniu do innych szkól realizujących projekt. Projekt umożliwia indywidualizację nauczania, każde zadanie ucznia jest analizowane odrębnie, stąd bardzo łatwo wychwycić treści, które dany uczeń opanował, a z którymi ma jeszcze trudności.

DIALOG, KOMPROMIS...

DIALOG, KOMPROMIS, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

   Projekt - Dialog, kompromis, partycypacja społeczna - edukacja w szkole na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin na obszarach chronionych. Projekt podejmował problematykę zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i konsultacji społecznych. Projektem zostało objętych 11 uczniów, nad którymi opiekę sprawowała pani Beata Pawłowska. 

   W ramach projektu 11 uczniów uczestniczyło w konkursie "Zielony wizjoner" polegającym na przeprowadzaniu konsultacji społecznych na temat projektu "Inwestycja marzeń", której według uczniów brakuje w gminie. Celem owego konkursu było pokazanie młodzieży, jak zaangażowanie w sprawy lokalne i aktywność w kwestiach środowiska przyrodniczego może pomóc w rozwoju ich miejscowości. Ich prace na bieżąco publikowane były na stronie www.geokonsultacje.edu.pl. Na podanej stronie internetowej była również możliwość umieszczania komentarzy do proponowanych przez uczniów miejsc bądź całego projektu. Konkurs uczy pracy zespołowej, sprytu, umiejętności negocjowania oraz komunikatywności. W wyniku konkursu nasi uczniowie zdobyli II miejsce zostały ogłoszone we wrześniu, uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 21.10.2011.

 

Program Leonardo da Vinci

 

   Program Leonardo da Vinci to jeden z europejskich programów edukacyjnych, których podstawowym założeniem jest budowanie Europy bez granic w celu m.in. poprawy jakości kształcenia, nadania edukacji wymiaru europejskiego, promowania równych szans w dostępie do oświaty na wszystkich szczeblach nauczania, rozpowszechniania języków państw członkowskich, propagowania wspólnych wartości i dziedzictwa kulturowego, promowania edukacji ustawicznej, wykorzystania do kształcenia najnowszych technologii.

   Stanowi on część nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme).

   Realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013r.
Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy.

   Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów.

   Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

   Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich (np. transfer punktów kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET, narzędzia EUROPASS), a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego (np. europejskie i narodowe ramy kwalifikacji EQF / NQF czy europejskie systemy oceny jakości EQARF).

Projekty mobilności

 

   Projekty mobilności polegają na organizowaniu wyjazdów zagranicznych dla uczniów, pracowników, absolwentów i bezrobotnych, a także szkoleniowców. Celem wyjazdów jest szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia zawodowego (praktyki i staże zagraniczne) bądź poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (wymiany doświadczeń). Założeniem projektów tego typu jest połączenie teorii z praktyką, a co za tym idzie - wzmacnianie więzi między światem edukacji i pracy.

 

Rodzaje projektów: